Bcorp คืออะไร?

            B Corp Certification คือ มาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เกิดจาก Blab องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการสนับสนุนของ Rockefeller Foundation และสภาที่ปรึกษาอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาจากในระดับสากลและภูมิภาคเอเชีย

            กว่าสิบปีที่มาตรฐานดังกล่าวได้ถูกนำไปใช้รับรองอย่างเป็นทางการในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยธุรกิจทั่วโลกกว่า 40,000 แห่งขานรับเข้าร่วมการประเมินมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจขององค์กรสู่มาตรฐาน “ธุรกิจสร้างคุณประโยชน์สังคม” (Benefit Corporation: BCORP) มีจำนวน 2,564 องค์กรธุรกิจที่ผ่านการรับรอง ในกว่า 130 อุตสาหกรรม โดยปัจจุบัน BCORP ได้ขยายการดำเนินงานร่วมกับองค์กรภาคีในระดับภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา ละตินอเมริกา โปรตุเกส และเอเชีย

จุดเด่นของมาตรฐาน BCORP

  • เปิดโอกาสให้ทุกองค์กร ทุกประเภท ทุกขนาด ใช้เครื่องมือการประเมินมาตรฐาน ผ่านระบบออนไลน์ ฟรี เพื่อประเมินองค์กรกับชุดมาตรฐานสากลได้เอง (Self-Assessment)
  • มีความเป็นสากลและมีผู้แทนภาคธุรกิจทั่วโลกเป็นแกนหลักร่วมกำหนดขับเคลื่อนมาตรฐาน จึงทำให้มาตรฐานดังกล่าวได้รับการยอมรับ ปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์จริง
  • นอกจากนั้น มาตรฐานดังกล่าวได้พัฒนาให้สอดรับกับประเภทองค์กรที่มีตั้งแต่ บริษัทข้ามชาติ บริษัทจดทะเบียน รัฐวิสาหกิจ SME SEs หมวดประเภทอุตสาหกรรม ขนาดองค์กร ภูมิภาค ตลอดจนสามารถประยุกต์กับรูปแบบการจดทะเบียนองค์กรที่มีความแตกต่างกันในทุกภูมิภาคทั่วโลก
  • ขั้นตอนการประเมินและการรับรองมาตรฐานสะดวก ใช้ระยะเวลาและทรัพยากรที่เหมาะสม
  • เครื่องมือการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Analytic Tools) เปรียบเทียบในภาพรวมขององค์กรเทียบกับองค์กรต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาค ตลอดจนเปรียบเทียบลงลึกในผลประกอบการในมิติสังคม 5 ด้านสำคัญขององค์กร เทียบกับมาตรฐานที่ดีทั่วโลก พร้อมมีแนวทางปฏิบัติพร้อมเครื่องมือสนับสนุนเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน
  • มีหน่วยงานสนับสนุนให้คำปรึกษา และเชื่อมโยงกับเครือข่าย BCORP ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจ

สำหรับธุรกิจที่ได้รับการรับรองการเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับ จะต้องผ่าน การพัฒนาและประเมินผลลัพธ์ทางสังคมขององค์กรที่เรียกว่า Social Impact Assessment  ประกอบทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านธรรมาภิบาล (Governance) : แนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่แสดงถึงความมีธรรมาภิบาลทั้งในด้านการดำเนินภารกิจ และความโปร่งใส

2. ด้านพนักงาน (Worker) : แนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานที่ทำงานให้กับองค์กร ทั้งในด้านค่าจ้างที่เป็นธรรม เวลาทำงานและสวัสดิการ  การฝึกอบรมและการเรียนรู้ การเป็นเจ้าของของพนักงาน

3. ด้านชุมชน (Community) : แนวทางการปฏิบัติและผลกระทบที่มีต่อชุมชนของพนักงาน และการปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อชุมชนใกล้เคียง

4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) : แนวทางการปฏิบัติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน และ การควบคุมของเสีย5. ด้านการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสังคม (Impact Business Models) : แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Model) ที่มุ่งเน้นต่อการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตรวจสอบทั้งหหแนวทางนโยบาย การปฏิบัติต่อพนักงานในองค์กร การดำเนินธุรกิจกับลูกค้า และผลกระทบต่อชุมชนกับสิ่งแวดล้อม