News

UOB THE FINLAB เมื่อนักลงทุนไม่ได้มองเพียงตัวเลขทางการเงิน

UOB THE FINLAB เมื่อนักลงทุนไม่ได้มองเพียงตัวเลขทางการเงิน

ระบบประเมินจะมาช่วยผู้ประกอบการ SME / SE อย่างไร ?
เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการประเมิน SROI และ BIA สำหรับผู้ประกอบการ SMEs จากโครงการ The FINLAB กว่า 14 หน่วยงาน
.
จัดโดยธนาคาร UOB ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อบ่มเพาะ SMEs ที่มีศักยภาพและความตั้งใจจริง
.
โดย Kingdom Organic Network หรือ เครือข่ายคลังอาหารชั้นนำในไทยสนใจนำระบบประเมิน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ขยายโอกาสการตลาด และเชื่อมภาคีพันธมิตรองค์กรสู่การดำเนินงานทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

Business As a Force for Good
🅱️CORP | 🅱️LEADER | 🅱️THECHANGE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *