News

BCORP ASIA เยี่ยมเยียนประเทศไทย สานพลังสภาอุตสาหกรรมฯ ขับเคลื่อนมาตรฐาน BCORP ในกลุ่มโรงงานไทย

BCORP Asia ฐานะผู้ขับเคลื่อนมาตรฐาน B Corp Certified หรือมาตรฐานด้านสังคมในการประเมินการดำเนินงานให้แก่ภาคธุรกิจทั่วโลกในภูมิภาคเอเชีย เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณประโยชน์สังคม ให้เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับการตลาดสีเขียวและการบริโภคอย่างยั่งยืน ตลอดจนเตรียมความพร้อม มาตรการกีดกันทางการค้าและส่งออก ภายใต้แนวโน้ม Sustainable Supply Chain  

ในโอกาส BCorp Asia มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยได้เข้าหารือทิศทางการพัฒนาธุรกิจยุคใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคธุรกิจชั้นนำในเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน (CSR-DIW Network) ภายใต้การส่งเสริมจาก กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม อาทิ เช่น สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี, อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ และ ไทยโคโคนัท เพื่อขับเคลื่อน BCORP ในภูมิภาคเอเชีย และผลักดันผู้ประกอบธุรกิจในไทยไปสู่มาตรฐานสากล

คุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการไทย และเชื่อว่ากระบวนการพัฒนามาตรฐานในระดับประเทศให้สอดคล้องต่อการเป็นสากลเป็นทิศทางแนวโน้มทั่วโลก และเริ่มเข้าสู่การบูรณาการ “มิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม” สู่กลยุทธ์ โอกาสและขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมฯ จึงเชื่อว่าความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมและยกระดับจากมาตรฐานที่มีในปัจจุบัน อาทิ มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) , มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และอื่น ๆ ร่วมกับมาตรฐานสากลจะเสริมความแข็งแกร่งและนำบทบาทของภาคเอกชนไทยในเวทีโลกมากขึ้น

นอกจากนั้น เครือข่าย CSR-DIW ปัจจุบันมีกว่า900 กว่าโรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในมิติต่าง ๆ กว่า 11 ปีที่ผ่าน พบว่าทิศทางการดำเนินงานมีความสอดคล้องกับ B Corp Certified ซึ่งคุณจูน กังวานนวกุล กรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และที่ปรึกษาเครือข่าย CSR-DIW ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการรับรองมาตรฐาน B Corp Certified ในด้านการพัฒนาธุรกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน ที่ไม่ได้มองเพียงมาตรฐานในส่วนของการผลิต หรือโรงงานเท่านั้น แต่มองถึงภาพรวมของการบริหารจัดการทั้งหมดขององค์กร

ขณะที่ไทยโคโคนัท ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าว แสดงเจตนารมณ์ต่อการประกอบธุรกิจที่ยึดมั่นในคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์ และตระหนักถึงความปลอดของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับรองมาตรฐาน B Certified เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการส่งออกตลาดต่างประเทศมากขึ้น ตลอดจนเป็นโอกาสในการขยายแบรนด์และบุกตลาดผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

นอกจากนี้สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มองเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงมาตรฐานดังกล่าวกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก “SDGs” ซึ่งมาตรฐาน BCORP ได้ดำเนินความร่วมมือกับ UNGlobal Compact เพื่อเชื่อมโยงมาตรฐานกับตัวชี้วัดตามเป้าหมาย 17 ประการซึ่งจะสะท้อนจุดยืนขององค์กรในการเป็น “ Sustainable Business” นอกจากนั้นยังเล็งเห็นว่าถึงแม้องค์กรจะเป็นผู้ผลิตในระดับ tier 2, 3 ลงไปนั้น หากมาตรฐานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและเทียบเคียงกันในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนมีกระบวนการและต้นทุนที่เหมาะสม ก็จักเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการเข้าร่วมการขับเคลื่อนต่อไป เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและเรียนรู้มาตรฐานสากลดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมและเครือข่ายสมาชิกมีกำหนดเข้าร่วมศึกษาดูงาน Sustainability and Convergence: Business and Society in Global Management Education ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย BCORP Asia และ BCORP Thailand ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Waseda University และเครือข่าย BCORP ในญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชีย ในระหว่างวันที่ 3 – 8 กันยายน 2562  และใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนภายในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  นอกจากนั้น สมาชิกและเครือข่ายสนใจมาตรฐาน สามารถเข้าทดสอบการประเมินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://app.bimpactassessment.net/get-started/partner/bcorpthailand

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *