News

B Corp Thailand พาคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ DMM. Make Akiba

DMM. Make Akiba ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการครอบคลุมการด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่และสตูโอ เป็นการแบ่งปันพื้นที่สำหรับการทำงาน และงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสตูดิโอของ DMM จะประกอบไปด้วยเครื่องจักร และเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง โดยที่สมาชิกที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นมาได้

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *