“ECO INNOVATION FORUM 2019″

กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยพันธมิตร เปิดเวที“ECO INNOVATION FORUM 2019”ส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะยกระดับกลุ่ม OTOP, SME, อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อุตสาหกรรมในอนาคตและทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม พัฒนาภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งสู่ BCG Model จึงจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 “Eco Innovation …

B Corp Thailand พาคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ Freesia Company Limited

Freesia ก่อตั้งโดย Yuka Igarashi เพื่อเป็นพื้นสำหรับการอำนวยความสะดวก ให้บริการ ทั้งยังดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมถึงการป้องกัน เป็นศูนย์บริการที่ดูแลตามบทบัญญัติทางกฎหมาย (provision of an ordinance) ตามกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น การบริการจะเป็นทั้งแบบระยะยาว เพื่อพยาบาล และnursing-care prevention …

B Corp Thailand พาคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ DMM. Make Akiba

DMM. Make Akiba ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการครอบคลุมการด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่และสตูโอ เป็นการแบ่งปันพื้นที่สำหรับการทำงาน และงานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสตูดิโอของ DMM จะประกอบไปด้วยเครื่องจักร และเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง โดยที่สมาชิกที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นมาได้

B Corp Thailand พาคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ Japan Social Impact Investment Foundation (SIIF) และ AVPN ประเทศญี่ปุ่น

Japan Social Impact Investment Foundation (SIIF) ก่อตั้งขึ้นโดย มูลนิธิญี่ปุ่น (Nippon Foundation) ในการเข้าร่วมวิจัยเพื่อมองหาการลงทุนทางด้านผลกระทบทางสังคมเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อกระตุ้นเงินทุนไปสู่รูปแบบที่อยู่เหนือขอบเขตระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยที่ SIIF มองหาการลงทุนด้านผลกระทบทางสังคม ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศญี่ปุ่น …

B Corp Thailand พาคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ Second Harvest Japan

ธนาคารอาหารแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดย Charles E. McJilton ซึ่งรับการบริจาคจากผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก เกษตรกร และคนทั่วไป เพื่อกระจายไปให้กับผู้ที่ต้องการ โดยมีการรับมือกับวันหมดอายุและความปลอดภัยของอาหารก่อนที่จะส่งมอบสู่ผู้บริโภค การแจกจ่ายอาหารที่เปรียบเสมือนการให้ชีวิตที่สองโดยการกระจายไปสู่ตัวแทนสวัสดิการ (Welfare Agency) สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ศูนย์สตรี (Woman Shelters) รวมไปถึงคนไร้บ้านและผู้อื่นที่มีความต้องการ โดยได้รับเกียรติจาก …

B Corp Thailand พาคณะร่วมศึกษาดูงาน ณ Borderless Social Enterprise Japan

Borderless ก่อตั้งโดย Kazunari Taguchi และ Masayoshi Suzuki เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการสนับสนุนผู้ริเริ่มธุรกิจทางด้านสังคม โดยจัดทำโครงการเงินทุนขึ้น เพื่อให้ไอเดียที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสังคมของผู้ริเริ่มสามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาว่างงาน โอกาส และความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติ ต่างก็ได้รับการแก้ไขด้วยการบริจาค องค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ หรืออาสาสมัครที่คอยเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งเพื่อเข้าไปแก้ไข Borderless จึงเลือกที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาผ่านการทำธุรกิจ …

B Corp Thailand Movement ร่วมกับ B Corp Asia และมหาวิทยาลัยวาเซดะขับเคลื่อนมาตรฐานธุรกิจสร้างประโยชน์เพื่อสังคม Certified BCORP ขยายแบรนด์ธุรกิจน้ำดี เติบโตและร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Japan Forum of Business and Society (JFBS) เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมด 28 องค์กร จากสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กร NGOs เพื่อเป็นสมาคมทางการศึกษาซึ่งดำเนินการทางด้านวิจัยทางการศึกษา การอภิปรายบนความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและสังคม …